ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ERNST BAAS TUININRICHTING B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Algemene voorwaarden van Ernst Baas Tuininrichting B.V., gevestigd te (2741 JZ) Wad- dinxveen aan de Henegouwerweg 113, gedeponeerd op 19 januari 2017 ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 8/2017.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtgever/koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoondie aan Ernst Baas Tuin- inrichting B.V. opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten;
– opdrachtnemer/verkoper: Ernst Baas Tuininrichting B.V

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkom- sten waarbij opdrachtnemer/verkoper goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever/koper levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door opdrachtnemer/verkoper te enige tijd toegepast ten voordele van de koper, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

2.3  Alle aanbiedingen, waaronder prijsopgaves, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod- schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, door bijvoorbeeld een termijn voor ac-ceptatie. Door opdrachtnemer/verkoper zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2.4 Opdrachtnemer/verkoper kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever/koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer/verkoper heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever/koper zich akkoord met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en betalingsvoor- waarden en doet hij, zonodig, afstand van een toepasselijkverklaring van eigen (inkoop)voorwaarden.

2.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte wor- den aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer/verkoper aan de opdrachtgever/koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer/verkoper en opdrachtgever/koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Lees hier de volledige algemene voorwaarden.

Contact

Stuur ons een mail, u krijgt binnen 24 uur antwoord.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search